Kazuto IZAWA


A 130-nm CMOS 95-mm2 1-Gb Multilevel AG-AND-Type Flash Memory with 10-MB/s Programming Throughput
Hideaki KURATA Shunichi SAEKI Takashi KOBAYASHI Yoshitaka SASAGO Tsuyoshi ARIGANE Keiichi YOSHIDA Yoshinori TAKASE Takayuki YOSHITAKE Osamu TSUCHIYA Yoshinori IKEDA Shunichi NARUMI Michitaro KANAMITSU Kazuto IZAWA Kazunori FURUSAWA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 2006/10/01
Vol. E89-C  No. 10  pp. 1469-1479
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Integrated Electronics
Keyword: 
flash memoryAG-ANDmultilevelhigh speed programmingCCIP
 Summary | Full Text:PDF(2.1MB)