Kazuhiko KAWAI


A Small-Chip-Area Transceiver IC for Bluetooth Featuring a Digital Channel-Selection Filter
Masaru KOKUBO Masaaki SHIDA Takashi OSHIMA Yoshiyuki SHIBAHARA Tatsuji MATSUURA Kazuhiko KAWAI Takefumi ENDO Katsumi OSAKI Hiroki SONODA Katsumi YAMAMOTO Masaharu MATSUOKA Takao KOBAYASHI Takaaki HEMMI Junya KUDOH Hirokazu MIYAGAWA Hiroto UTSUNOMIYA Yoshiyuki EZUMI Kunio TAKAYASU Jun SUZUKI Shinya AIZAWA Mikihiko MOTOKI Yoshiyuki ABE Takao KUROSAWA Satoru OOKAWARA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 2004/06/01
Vol. E87-C  No. 6  pp. 878-887
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Analog Circuit and Device Technologies)
Category: 
Keyword: 
Bluetooth transceiverlow-IFVCOchannel-selection filter
 Summary | Full Text:PDF(1.5MB)

Development of a Superconducting Analog-to-Digital Converter as a Readout for High-Resolution X-Ray Detectors Based on a Superconducting Tunnel Junction
Takayuki OKU Tokihiro IKEDA Chiko OTANI Kazuhiko KAWAI Hiromi SATO Hirohiko M. SHIMIZU Hiromasa MIYASAKA Yoshiyuki TAKIZAWA Hiroshi WATANABE Wataru OOTANI Hiroshi AKOH Hiroshi NAKAGAWA Masahiro AOYAGI Tohru TAINO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 2002/03/01
Vol. E85-C  No. 3  pp. 645-649
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Issue on Superconductive Electronics)
Category: Digital Devices and Their Applications
Keyword: 
superconducting analog-to-digital converterX-ray detectorreadoutSQUIDSFQ
 Summary | Full Text:PDF(1.4MB)

Development of Superconducting Tunnel Junctions for the Detection of X-Rays and Heavy Ions
Hirohiko M. SHIMIZU Tokihiro IKEDA Hiroshi KATO Kazuhiko KAWAI Hiromasa MIYASAKA Takayuki OKU Wataru OOTANI Chiko OTANI Hiromi SATO Yoshiyuki TAKIZAWA Hiroshi WATANABE 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 2001/01/01
Vol. E84-C  No. 1  pp. 35-42
Type of Manuscript:  INVITED PAPER (Special Issue on Superconductive Electronics)
Category: Detectors
Keyword: 
superconducting tunnel junctionradiation detector
 Summary | Full Text:PDF(535KB)