Katsuji MIWA


Software Receiver Technology and Its Applications
Tokihiko YOKOI Yoshimitsu IKI Jun HORIKOSHI Katsuji MIWA Yoshio KARASAWA Akira FUKUDA Jun-ichi TAKADA Yuichi KURODA Takayasu SHIOKAWA Yukitsuna FURUYA Shigenari SUZUKI Yasuhiro SENBA Yoshihide YAMADA Hiroshi HARADA Yasuo SUZUKI Kiyomichi ARAKI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2000/06/25
Vol. E83-B  No. 6  pp. 1200-1209
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Issue on Software Defined Radio and Its Technologies)
Category: 
Keyword: 
software receiversoftware radio
 Summary | Full Text:PDF