Jinxiao ZHU


Secrecy Capacity and Outage Performance of Correlated Fading Wire-Tap Channel
Jinxiao ZHU Yulong SHEN Xiaohong JIANG Osamu TAKAHASHI Norio SHIRATORI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2014/02/01
Vol. E97-B  No. 2  pp. 396-407
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Fundamental Theories for Communications
Keyword: 
secrecy capacityrayleigh fadingchannel correlationoutage probabilitychannel state information
 Summary | Full Text:PDF