Jinjian WU


Color-Enriched Gradient Similarity for Retouched Image Quality Evaluation
Leida LI Yu ZHOU Jinjian WU Jiansheng QIAN Beijing CHEN 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2016/03/01
Vol. E99-D  No. 3  pp. 773-776
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Processing and Video Processing
Keyword: 
image quality assessmentimage retouchinggradient similaritycolor colorfulnesssaturation
 Summary | Full Text:PDF

Reduced-Reference Image Quality Assessment Based on Discrete Cosine Transform Entropy
Yazhong ZHANG Jinjian WU Guangming SHI Xuemei XIE Yi NIU Chunxiao FAN 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2015/12/01
Vol. E98-A  No. 12  pp. 2642-2649
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Digital Signal Processing
Keyword: 
reduced-referenceimage quality assessment (IQA)human visual system (HVS)discrete cosine transform (DCT)entropy
 Summary | Full Text:PDF