Jingyuan WANG


ARW: Efficient Replacement Policies for Phase Change Memory and NAND Flash
Xi ZHANG Xinning DUAN Jincui YANG Jingyuan WANG 
Publication:   
Publication Date: 2017/01/01
Vol. E100-D  No. 1  pp. 79-90
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Computer System
Keyword: 
replacement policyNAND flashphase change memorynon-volatile memoryemerging memory technology
 Summary | Full Text:PDF

Improving the Incast Performance of Datacenter TCP by Using Rate-Based Congestion Control
Jingyuan WANG Yunjing JIANG Chao LI Yuanxin OUYANG Zhang XIONG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2014/07/01
Vol. E97-A  No. 7  pp. 1654-1658
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Communications Environment and Ethics
Keyword: 
datacenterrate-basedTCP congestion control
 Summary | Full Text:PDF

An Improved TCP Friendly Rate Control Algorithm for Wireless Networks
Jingyuan WANG Hongbo LI Zhongwu ZHAI Xiang CHEN Shiqiang YANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2011/11/01
Vol. E94-A  No. 11  pp. 2295-2305
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Smart Multimedia & Communication Systems)
Category: Mobile Information Network and Personal Communications
Keyword: 
TFRCwirelessnetwork utilizationfairnessTCP friendliness
 Summary | Full Text:PDF