Jinfeng HU


Rep-Cubes: Dissection of a Cube into Nets
Dawei XU Jinfeng HUANG Yuta NAKANE Tomoo YOKOYAMA Takashi HORIYAMA Ryuhei UEHARA 
Publication:   
Publication Date: 2018/09/01
Vol. E101-A  No. 9  pp. 1420-1430
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Discrete Mathematics and Its Applications)
Category: 
Keyword: 
cubenetpolyominopythagorean triplerep-cuberep-tile
 Summary | Full Text:PDF(1.8MB)

An Enhanced Distributed Adaptive Direct Position Determination
Wei XIA Wei LIU Xinglong XIA Jinfeng HU Huiyong LI Zishu HE Sen ZHONG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2016/05/01
Vol. E99-A  No. 5  pp. 1005-1010
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Mathematical Systems Science
Keyword: 
sensor networksemitter localizationdistributed adaptive direct position determination (D-ADPD)colored emitted signals
 Summary | Full Text:PDF(584.4KB)

Sea Clutter Suppression and Weak Target Signal Enhancement Using an Optimal Filter
Jinfeng HU Huanrui ZHU Huiyong LI Julan XIE Jun LI Sen ZHONG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2016/01/01
Vol. E99-A  No. 1  pp. 433-436
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Communication Theory and Signals
Keyword: 
sea clutter suppressiondetection of weak targetoptimal filterSINR
 Summary | Full Text:PDF(454.6KB)