Jin ZHANG


Patent One-Stop Service Business Model Based on Scientific and Technological Resource Bundle
Fanying ZHENG Yangjian JI Fu GU Xinjian GU Jin ZHANG 
Publication:   
Publication Date: 2021/08/01
Vol. E104-D  No. 8  pp. 1281-1291
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Computational Intelligence and Big Data for Scientific and Technological Resources and Services)
Category: 
Keyword: 
scientific and technological resource bundleone-stop servicepatent servicebusiness model
 Summary | Full Text:PDF(2MB)

Consumption Pricing Mechanism of Scientific and Technological Resources Based on Multi-Agent Game Theory: An Interactive Analytical Model and Experimental Validation
Fanying ZHENG Fu GU Yangjian JI Jianfeng GUO Xinjian GU Jin ZHANG 
Publication:   
Publication Date: 2021/08/01
Vol. E104-D  No. 8  pp. 1292-1301
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Computational Intelligence and Big Data for Scientific and Technological Resources and Services)
Category: 
Keyword: 
consumption pricing mechanismscientific and technological resourcesmulti-agent game theoryinteractive analysislink analysis
 Summary | Full Text:PDF(1.3MB)

Scientific and Technological Resource Sharing Model Based on Few-Shot Relational Learning
Yangshengyan LIU Fu GU Yangjian JI Yijie WU Jianfeng GUO Xinjian GU Jin ZHANG 
Publication:   
Publication Date: 2021/08/01
Vol. E104-D  No. 8  pp. 1302-1312
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Computational Intelligence and Big Data for Scientific and Technological Resources and Services)
Category: 
Keyword: 
resource sharingscientific and technological resourceresource graphfew-shot relational learning
 Summary | Full Text:PDF(1.7MB)

A Game-Theoretic Approach for Community Detection in Signed Networks
Shuaihui WANG Guyu HU Zhisong PAN Jin ZHANG Dong LI 
Publication:   
Publication Date: 2019/06/01
Vol. E102-A  No. 6  pp. 796-807
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Graphs and Networks
Keyword: 
signed networkscommunity detectiongame theorymodularitynoisy networks
 Summary | Full Text:PDF(6MB)

Single-Grain Si Thin-Film Transistors for Monolithic 3D-ICs and Flexible Electronics
Ryoichi ISHIHARA Jin ZHANG Miki TRIFUNOVIC Jaber DERAKHSHANDEH Negin GOLSHANI Daniel M. R. TAJARI MOFRAD Tao CHEN Kees BEENAKKER Tatsuya SHIMODA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 2014/04/01
Vol. E97-C  No. 4  pp. 227-237
Type of Manuscript:  INVITED PAPER (Special Section on Solid-State Circuit Design,---,Architecture, Circuit, Device and Design Methodology)
Category: 
Keyword: 
siliconthin-film transistor3D-ICsexcimer-lasercrystallizationSRAMimage sensorflexible electronics
 Summary | Full Text:PDF(6.2MB)

Spectral Sensitivity of the NbN Single-Photon Superconducting Detector
Roman SOBOLEWSKI Ying XU Xuemei ZHENG Carlo WILLIAMS Jin ZHANG Aleksandr VEREVKIN Galina CHULKOVA Alexander KORNEEV Andrey LIPATOV Oleg OKUNEV Konstantin SMIRNOV Gregory N. GOL'TSMAN 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 2002/03/01
Vol. E85-C  No. 3  pp. 797-802
Type of Manuscript:  INVITED PAPER (Special Issue on Superconductive Electronics)
Category: Novel Devices and Device Physics
Keyword: 
single-photon optical detectorquantum efficiencyinfrared radiationNbN superconducting thin filmquantum communicationspectral sensitivity
 Summary | Full Text:PDF(1.3MB)