Jiateng LIU


Cross-Corpus Speech Emotion Recognition Based on Deep Domain-Adaptive Convolutional Neural Network
Jiateng LIU Wenming ZHENG Yuan ZONG Cheng LU Chuangao TANG 
Publication:   
Publication Date: 2020/02/01
Vol. E103-D  No. 2  pp. 459-463
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Pattern Recognition
Keyword: 
cross-corpus speech emotion recognitiondeep convolutional neural networkdomain adaptation
 Summary | Full Text:PDF