Jianjun ZHAO


SPDebugger: A Fine-Grained Deterministic Debugger for Concurrency Code
Ziyi LIN Yilei ZHOU Hao ZHONG Yuting CHEN Haibo YU Jianjun ZHAO 
Publication:   
Publication Date: 2017/03/01
Vol. E100-D  No. 3  pp. 473-482
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Software Engineering
Keyword: 
concurrencydebugdeterministic reproduction
 Summary | Full Text:PDF

CLCMiner: Detecting Cross-Language Clones without Intermediates
Xiao CHENG Zhiming PENG Lingxiao JIANG Hao ZHONG Haibo YU Jianjun ZHAO 
Publication:   
Publication Date: 2017/02/01
Vol. E100-D  No. 2  pp. 273-284
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Software Engineering
Keyword: 
cross-language clonecode clonerevisiondiffsimilarity
 Summary | Full Text:PDF

Biped: Bidirectional Prediction of Order Violations
Xi CHANG Zhuo ZHANG Yan LEI Jianjun ZHAO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2015/02/01
Vol. E98-D  No. 2  pp. 334-345
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Software Engineering
Keyword: 
concurrency bugtrace modelpredictive trace analysisorder violation
 Summary | Full Text:PDF

Complexity Metrics for Software Architectures
Jianjun ZHAO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2004/08/01
Vol. E87-D  No. 8  pp. 2152-2156
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Software Engineering
Keyword: 
software metricsoftware architecturearchitectural description language
 Summary | Full Text:PDF