Jianjun XU


TFIDF-FL: Localizing Faults Using Term Frequency-Inverse Document Frequency and Deep Learning
Zhuo ZHANG Yan LEI Jianjun XU Xiaoguang MAO Xi CHANG 
Publication:   
Publication Date: 2019/09/01
Vol. E102-D  No. 9  pp. 1860-1864
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Software Engineering
Keyword: 
debuggingfault localizationterm frequencyinverse document frequencydeep learning
 Summary | Full Text:PDF(634.9KB)

Character Feature Learning for Named Entity Recognition
Ping ZENG Qingping TAN Haoyu ZHANG Xiankai MENG Zhuo ZHANG Jianjun XU Yan LEI 
Publication:   
Publication Date: 2018/07/01
Vol. E101-D  No. 7  pp. 1811-1815
Type of Manuscript:  Special Section LETTER (Special Section on Knowledge-Based Software Engineering)
Category: 
Keyword: 
named entity recognitioncharacter representation learningcharacter feature learningknowledge extraction
 Summary | Full Text:PDF(559.9KB)

Modeling Complex Relationship Paths for Knowledge Graph Completion
Ping ZENG Qingping TAN Xiankai MENG Haoyu ZHANG Jianjun XU 
Publication:   
Publication Date: 2018/05/01
Vol. E101-D  No. 5  pp. 1393-1400
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Artificial Intelligence, Data Mining
Keyword: 
knowledge graph completionknowledge representation learningknowledge graph
 Summary | Full Text:PDF(455.1KB)