Jian SUN


Multiple Chaos Embedded Gravitational Search Algorithm
Zhenyu SONG Shangce GAO Yang YU Jian SUN Yuki TODO 
Publication:   
Publication Date: 2017/04/01
Vol. E100-D  No. 4  pp. 888-900
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Biocybernetics, Neurocomputing
Keyword: 
chaosgravitational search algorithmlocal searchoptimizationmeta-heuristics
 Summary | Full Text:PDF

Using a Single Dendritic Neuron to Forecast Tourist Arrivals to Japan
Wei CHEN Jian SUN Shangce GAO Jiu-Jun CHENG Jiahai WANG Yuki TODO 
Publication:   
Publication Date: 2017/01/01
Vol. E100-D  No. 1  pp. 190-202
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Biocybernetics, Neurocomputing
Keyword: 
artificial neural networkschaosdendritic neuron modelphase space reconstructiontime series predictiontourism demand
 Summary | Full Text:PDF