Huaping GUAN


Co-Saliency Detection via Local Prediction and Global Refinement
Jun WANG Lei HU Ning LI Chang TIAN Zhaofeng ZHANG Mingyong ZENG Zhangkai LUO Huaping GUAN 
Publication:   
Publication Date: 2019/04/01
Vol. E102-A  No. 4  pp. 654-664
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Image
Keyword: 
saliency detectiondeep saliency networksco-saliency refinement
 Summary | Full Text:PDF(4.9MB)