Huaiyu WU


Saccade Information Based Directional Heat Map Generation for Gaze Data Visualization
Yinwei ZHAN Yaodong LI Zhuo YANG Yao ZHAO Huaiyu WU 
Publication:   
Publication Date: 2019/08/01
Vol. E102-D  No. 8  pp. 1602-1605
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Computer Graphics
Keyword: 
eye trackinggaze analysisheat mapvisualization
 Summary | Full Text:PDF

An Autonomous Flight Control Strategy Study of a Small-Sized Unmanned Aerial Vehicle
Huaiyu WU Dong SUN Hongbing ZHU Zhaoying ZHOU 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 2005/10/01
Vol. E88-C  No. 10  pp. 2028-2036
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Electronic Instrumentation and Control
Keyword: 
small-sized unmanned aerial vehicleautonomous flightfuzzy logic control
 Summary | Full Text:PDF