Hongda ZHANG


Prediction-Based Scale Adaptive Correlation Filter Tracker
Zuopeng ZHAO Hongda ZHANG Yi LIU Nana ZHOU Han ZHENG Shanyi SUN Xiaoman LI Sili XIA 
Publication:   
Publication Date: 2019/11/01
Vol. E102-D  No. 11  pp. 2267-2271
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
visual trackingcorrelation filterscale predictionmodel updatefast motion
 Summary | Full Text:PDF