Hong-Li ZHANG


Data Spoofing Attacks by IPv6 Tunnels
Yu CUI Zhi-Hong TIAN Bin-Xing FANG Hong-Li ZHANG Wei-Zhe ZHANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2013/11/01
Vol. E96-B  No. 11  pp. 2875-2882
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Internet
Keyword: 
IPv6tunnelIDSspoofing attackstunnel interference
 Summary | Full Text:PDF(1.3MB)