Hisashige ANDO


NSIM: An Interconnection Network Simulator for Extreme-Scale Parallel Computers
Hideki MIWA Ryutaro SUSUKITA Hidetomo SHIBAMURA Tomoya HIRAO Jun MAKI Makoto YOSHIDA Takayuki KANDO Yuichiro AJIMA Ikuo MIYOSHI Toshiyuki SHIMIZU Yuji OINAGA Hisashige ANDO Yuichi INADOMI Koji INOUE Mutsumi AOYAGI Kazuaki MURAKAMI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2011/12/01
Vol. E94-D  No. 12  pp. 2298-2308
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Parallel and Distributed Computing and Networking)
Category: 
Keyword: 
discrete event simulationmultiprocessor interconnectionparallel processing
 Summary | Full Text:PDF(1.5MB)