He-Jiao HUANG


Optimal Placement of Wavelength Converters for Guaranteed Wavelength Assignment in WDM Networks
Xiao-Hua JIA Ding-Zhu DU Xiao-Dong HU He-Jiao HUANG De-Ying LI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2002/09/01
Vol. E85-B  No. 9  pp. 1731-1739
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Network
Keyword: 
WDM networkswavelength assignmentwavelength conversionconverter placement
 Summary | Full Text:PDF(683.3KB)