Han JIANG


A Stackelberg Game-Theoretic Solution to Win-Win Situation: A Presale Mechanism in Spectrum Market
Wei BAI Yuli ZHANG Meng WANG Jin CHEN Han JIANG Zhan GAO Donglin JIAO 
Publication:   
Publication Date: 2019/12/01
Vol. E102-D  No. 12  pp. 2607-2610
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Information Network
Keyword: 
spectrum poolpresale mechanismStackelberg gameStackelberg equilibrium
 Summary | Full Text:PDF(1.3MB)

Secret Image Transmission Scheme Using Secret Codebook
Shih-Chieh SHIE Ji-Han JIANG Long-Tai CHEN Zeng-Hui HUANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2010/02/01
Vol. E93-D  No. 2  pp. 399-402
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Processing and Video Processing
Keyword: 
secret image transmissionvector quantizationadaptive codebook
 Summary | Full Text:PDF(334KB)