Guohuan HUA


Analytic Ldi/dt Effect Model Based on Float Ground in Plasma Display Panel Driver System
Xiaoying HE Weifeng SUN Guohuan HUA Shen XU Shengli LU 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 2013/11/01
Vol. E96-C  No. 11  pp. 1428-1435
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Electronic Displays
Keyword: 
driver systemfloat groundLdi/dt effectoptimisation
 Summary | Full Text:PDF

VCCS Models of DPLEDMOS for PDP Data Driver IC
Guohuan HUA Hualong ZHUANG Shen XU Weifeng SUN Zhiqun LI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 2013/08/01
Vol. E96-C  No. 8  pp. 1061-1067
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Semiconductor Materials and Devices
Keyword: 
VCCS modelERC efficiencyPDP data driver ICDPLEDMOS
 Summary | Full Text:PDF