Guangqi YANG


An Overview of China Millimeter-Wave Multiple Gigabit Wireless Local Area Network System
Wei HONG Shiwen HE Haiming WANG Guangqi YANG Yongming HUANG Jixing CHEN Jianyi ZHOU Xiaowei ZHU Nianzhu ZHANG Jianfeng ZHAI Luxi YANG Zhihao JIANG Chao YU 
Publication:   
Publication Date: 2018/02/01
Vol. E101-B  No. 2  pp. 262-276
Type of Manuscript:  INVITED PAPER (Special Section on Recent Progress in Antennas and Propagation in Conjunction with Main Topics of ISAP2016)
Category: 
Keyword: 
millimeter wave communicationswireless local area network (WLAN)zero correlation zonesingle carrierMIMO
 Summary | Full Text:PDF

Silicon Based Millimeter Wave and THz ICs
Jixin CHEN Wei HONG Hongjun TANG Pinpin YAN Li ZHANG Guangqi YANG Debin HOU Ke WU 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 2012/07/01
Vol. E95-C  No. 7  pp. 1134-1140
Type of Manuscript:  INVITED PAPER (Special Section on Recent Trends of Microwave Systems and Their Fundamental Technologies)
Category: 
Keyword: 
millimeter waveTHzamplifiersmixersoscillatorssubstrate integrated waveguide (SIW)half mode SIW (HMSIW)
 Summary | Full Text:PDF