Erhu LIU


MTGAN: Extending Test Case set for Deep Learning Image Classifier
Erhu LIU Song HUANG Cheng ZONG Changyou ZHENG Yongming YAO Jing ZHU Shiqi TANG Yanqiu WANG 
Publication:   
Publication Date: 2021/05/01
Vol. E104-D  No. 5  pp. 709-722
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Software Engineering
Keyword: 
test casedeep learningadversarial exampleGAN
 Summary | Full Text:PDF