Chia-Wei CHANG


A Dual-Band Dual-Resonance Quadrature Injection-Locked Frequency Divider
Sheng-Lyang JANG Li-Te CHOU Jhin-Fang HUANG Chia-Wei CHANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 2011/08/01
Vol. E94-C  No. 8  pp. 1336-1339
Type of Manuscript:  BRIEF PAPER
Category: Electronic Circuits
Keyword: 
CMOSdivide-by-2quadrature injection-locked frequency dividerdifferential dual-resonance VCO
 Summary | Full Text:PDF

A 0.18 µm CMOS Wide-Band Injection-Locked Frequency Divider Using Push-Push Oscillator
Sheng-Lyang JANG Chia-Wei CHANG Yu-Sheng CHEN Jhin-Fang HUANG Jau-Wei HSIEH Chong-Wei HUANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 2011/08/01
Vol. E94-C  No. 8  pp. 1332-1335
Type of Manuscript:  BRIEF PAPER
Category: Electronic Circuits
Keyword: 
divid-by-3 LC-tank injection-locked frequency dividerpush-push oscillatorlocking rangelinear mixer
 Summary | Full Text:PDF

Quadrature Hartley VCO and Injection-Locked Frequency Divider
Sheng-Lyang JANG Chia-Wei CHANG Sheng-Chien WU Chien-Feng LEE Lin-yen TSAI Jhin-Fang HUANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 2008/08/01
Vol. E91-C  No. 8  pp. 1371-1374
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Electronic Circuits
Keyword: 
CMOSHartley oscillatorinjection locked frequency dividerquadrature VCO
 Summary | Full Text:PDF

Divide-by-3 LC Injection Locked Frequency Divider Implemented with 3D Inductors
Sheng-Lyang JANG Chia-Wei CHANG Chien-Feng LEE Jhin-Fang HUANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 2008/06/01
Vol. E91-C  No. 6  pp. 956-962
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Electronic Circuits
Keyword: 
CMOSVCOdivide-by-3 injection-locked frequ- ency dividerlocking range3-dimensional inductor
 Summary | Full Text:PDF