Bo XU


Artificial Neural Network-Based QoT Estimation for Lightpath Provisioning in Optical Networks
Min ZHANG Bo XU Xiaoyun LI Dong FU Jian LIU Baojian WU Kun QIU 
Publication:   
Publication Date: 2019/11/01
Vol. E102-B  No. 11  pp. 2104-2112
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Network
Keyword: 
quality of transmission (QoT) estimationoptical networksnetwork optimizationphysical layer impairments
 Summary | Full Text:PDF

Maximizing the Profit of Datacenter Networks with HPFF
Bo LIU Hui HU Chao HU Bo XU Bing XU 
Publication:   
Publication Date: 2017/07/01
Vol. E100-D  No. 7  pp. 1534-1537
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Information Network
Keyword: 
datacenter networknetwork profitmultiple attributes
 Summary | Full Text:PDF

Multi-Target Localization Based on Sparse Bayesian Learning in Wireless Sensor Networks
Bo XUE Linghua ZHANG Yang YU 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2016/05/01
Vol. E99-B  No. 5  pp. 1093-1100
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Network
Keyword: 
multi-target localizationsparse Bayesian learningcompressed sensingwireless sensor networks
 Summary | Full Text:PDF