Bing XU


Maximizing the Profit of Datacenter Networks with HPFF
Bo LIU Hui HU Chao HU Bo XU Bing XU 
Publication:   
Publication Date: 2017/07/01
Vol. E100-D  No. 7  pp. 1534-1537
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Information Network
Keyword: 
datacenter networknetwork profitmultiple attributes
 Summary | Full Text:PDF

Low-Power Loop Parallelization onto CGRA Utilizing Variable Dual VDD
Bing XU Shouyi YIN Leibo LIU Shaojun WEI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2015/02/01
Vol. E98-D  No. 2  pp. 243-251
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Reconfigurable Systems)
Category: Architecture
Keyword: 
loop mappingsoftware pipeliningDual-VDDlow powerGraph Minor
 Summary | Full Text:PDF