Bangan LIU


A Compact TF-Based LC-VCO with Ultra-Low-Power Operation and Supply Pushing Reduction for IoT Applications
Zheng SUN Dingxin XU Hongye HUANG Zheng LI Hanli LIU Bangan LIU Jian PANG Teruki SOMEYA Atsushi SHIRANE Kenichi OKADA 
Publication:   
Publication Date: 2020/10/01
Vol. E103-C  No. 10  pp. 505-513
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Analog Circuits and Their Application Technologies)
Category: Electronic Circuits
Keyword: 
on-chiptransformerPGSultra-low-powerLC-VCOsupply pushingKVDDphase-noiseFoMareaIoT
 Summary | Full Text:PDF

A Power-Efficient Pulse-VCO for Chip-Scale Atomic Clock
Haosheng ZHANG Aravind THARAYIL NARAYANAN Hans HERDIAN Bangan LIU Rui WU Atsushi SHIRANE Kenichi OKADA 
Publication:   
Publication Date: 2019/04/01
Vol. E102-C  No. 4  pp. 276-286
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Solid-State Circuit Design — Architecture, Circuit, Device and Design Methodology)
Category: 
Keyword: 
VCOchip-scale atomic clock (CSAC)power efficiencyphase noisetank loadingtail filter
 Summary | Full Text:PDF

A Low-Power Pulse-Shaped Duobinary ASK Modulator for IEEE 802.11ad Compliant 60GHz Transmitter in 65nm CMOS
Bangan LIU Yun WANG Jian PANG Haosheng ZHANG Dongsheng YANG Aravind Tharayil NARAYANAN Dae Young LEE Sung Tae CHOI Rui WU Kenichi OKADA Akira MATSUZAWA 
Publication:   
Publication Date: 2018/02/01
Vol. E101-C  No. 2  pp. 126-134
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Electronic Circuits
Keyword: 
60-GHz5G communicationspectrum mask compliantduobinarysemi-digital FIR
 Summary | Full Text:PDF