Atsuya UNO


Design and Evaluation of K Computer
Toshiyuki SHIMIZU Yuichiro AJIMA Toshio YOSHIDA Akira ASATO Naoyuki SHIDA Kenichi MIURA Shinji SUMIMOTO Tadao NAGAYA Ikuo MIYOSHI Masaki AOKI Masatoshi HARAGUCHI Eiji YAMANAKA Hiroyuki MIYAZAKI Yoshihiro KUSANO Naoki SHINJO Yuji OINAGA Atsuya UNO Motoyoshi KUROKAWA Toshiyuki TSUKAMOTO Hitoshi MURAI Fumiyoshi SHOJI Shunsuke INOUE Akiyoshi KURODA Masaaki TERAI Yukihiro HASEGAWA Kazuo MINAMI Mitsuo YOKOKAWA 
Publication:   D - Abstracts of IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems (Japanese Edition)
Publication Date: 2013/10/01
Vol. J96-D  No. 10  pp. 2118-2129
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Development of Advanced Information and Communication Systems)
Category: 
Keyword: 
K computerHPC-ACEVISIMPACThybrid parallelPRIMEHPC FX10
 Summary | Full Text(in Japanese):PDF(7.2MB)