[Pay Per View]  confirm


Vol/No/Title/Authors number Price(including tax)
Vol.J101-D No.2
A Platform for Mutual Watch-Over among the Elderly Using PAN and Gamification
Jin NAKAZAWA, Wataru SASAKI, Mikio OBUCHI, Kazuki EGASHIRA, Yuki NISHIYAMA, Tadashi OKOSHI, Takuro YONEZAWA, Hideyuki TOKUDA,
1 ¥3240
Total: ¥3,240