[Pay Per View]  confirm


Vol/No/Title/Authors number Price(including tax)
Vol.E98-B No.11
Estimating Living-Body Location Using Bistatic MIMO Radar in Multi-Path Environment
Keita KONNO, Naoki HONMA, Dai SASAKAWA, Kentaro NISHIMORI, Nobuyasu TAKEMURA, Tsutomu MITSUI, Yoshitaka TSUNEKAWA,
1 ¥3240
Total: ¥3,240