[Pay Per View]  confirm


Vol/No/Title/Authors number Price(including tax)
Vol.E95-B No.6
An Experiment of GMPLS-Based Dispersion Compensation Control over In-Field Fibers
Shoichiro SENO, Eiichi HORIUCHI, Sota YOSHIDA, Takashi SUGIHARA, Kiyoshi ONOHARA, Misato KAMEI, Yoshimasa BABA, Kazuo KUBO, Takashi MIZUOCHI,
1 ¥3240
Total: ¥3,240