[Pay Per View]  confirm


Vol/No/Title/Authors number Price(including tax)
Vol.E102-A No.1
New Distinguisher on Reduced-Round Keccak Sponge Function
Senyang HUANG, Xiaoyun WANG, Guangwu XU, Meiqin WANG, Jingyuan ZHAO,
1 ¥3240
Total: ¥3,240