[Pay Per View]  confirm


Vol/No/Title/Authors number Price(including tax)
Vol.E101-D No.9
An Edge Detection Method Based on Wavelet Transform at Arbitrary Angles
Su LIU, Xingguang GENG, Yitao ZHANG, Shaolong ZHANG, Jun ZHANG, Yanbin XIAO, Chengjun HUANG, Haiying ZHANG,
1 ¥3240
Total: ¥3,240