[Pay Per View]  confirm


Vol/No/Title/Authors number Price(including tax)
Vol.E101-D No.9
Video Saliency Detection Using Spatiotemporal Cues
Yu CHEN, Jing XIAO, Liuyi HU, Dan CHEN, Zhongyuan WANG, Dengshi LI,
1 ¥3240
Total: ¥3,240