[Pay Per View]  confirm


Vol/No/Title/Authors number Price(including tax)
Vol.E101-D No.7
Character Feature Learning for Named Entity Recognition
Ping ZENG, Qingping TAN, Haoyu ZHANG, Xiankai MENG, Zhuo ZHANG, Jianjun XU, Yan LEI,
1 ¥3240
Total: ¥3,240