[Pay Per View]  confirm


Vol/No/Title/Authors number Price(including tax)
Vol.E101-C No.7
32-Gbit/s CMOS Receivers in 300-GHz Band
Shinsuke HARA, Kosuke KATAYAMA, Kyoya TAKANO, Ruibing DONG, Issei WATANABE, Norihiko SEKINE, Akifumi KASAMATSU, Takeshi YOSHIDA, Shuhei AMAKAWA, Minoru FUJISHIMA,
1 ¥3240
Total: ¥3,240