[Pay Per View]  confirm


Vol/No/Title/Authors number Price(including tax)
Vol.E101-C No.5
Type-II HfS2/MoS2 Heterojunction Transistors
Seiko NETSU, Toru KANAZAWA, Teerayut UWANNO, Tomohiro AMEMIYA, Kosuke NAGASHIO, Yasuyuki MIYAMOTO,
1 ¥3240
Total: ¥3,240