[Pay Per View]  confirm


Vol/No/Title/Authors number Price(including tax)
Vol.E101-C No.4
A 11.3-µA Physical Activity Monitoring System Using Acceleration and Heart Rate
Motofumi NAKANISHI, Shintaro IZUMI, Mio TSUKAHARA, Hiroshi KAWAGUCHI, Hiromitsu KIMURA, Kyoji MARUMOTO, Takaaki FUCHIKAMI, Yoshikazu FUJIMORI, Masahiko YOSHIMOTO,
1 ¥3240
Total: ¥3,240