[Pay Per View]  confirm


Vol/No/Title/Authors number Price(including tax)
Vol.E101-C No.10
Ka-Band Branch Line Coupler Applied Hexagonal Waveguide Suitable for Additive Manufacturing
Motomi ABE, Hidenori YUKAWA, Yu USHIJIMA, Takuma NISHIMURA, Takeshi OSHIMA, Takeshi YUASA, Naofumi YONEDA,
1 ¥3240
Total: ¥3,240