[Pay Per View]  confirm


Vol/No/Title/Authors number Price(including tax)
Vol.E101-A No.3
Deep Attention Residual Hashing
Yang LI, Zhuang MIAO, Ming HE, Yafei ZHANG, Hang LI,
1 ¥3240
Total: ¥3,240