[Pay Per View]  confirm


Vol/No/Title/Authors number Price(including tax)
Vol.E101-A No.3
Efficient Early Termination Criterion for ADMM Penalized LDPC Decoder
Biao WANG, Xiaopeng JIAO, Jianjun MU, Zhongfei WANG,
1 ¥3240
Total: ¥3,240