[Pay Per View]  confirm


Vol/No/Title/Authors number Price(including tax)
Vol.E100-D No.3
Feature Adaptive Correlation Tracking
Yulong XU, Yang LI, Jiabao WANG, Zhuang MIAO, Hang LI, Yafei ZHANG,
1 ¥3240
Total: ¥3,240