[Pay Per View]  confirm


Vol/No/Title/Authors number Price(including tax)
Vol.E100-D No.10
Protecting Critical Files Using Target-Based Virtual Machine Introspection Approach
Dongyang ZHAN, Lin YE, Binxing FANG, Xiaojiang DU, Zhikai XU,
1 ¥3240
Total: ¥3,240