[Pay Per View]  confirm


Vol/No/Title/Authors number Price(including tax)
Vol.E100-C No.3
A 7-Die 3D Stacked 3840×2160@120 fps Motion Estimation Processor
Shuping ZHANG, Jinjia ZHOU, Dajiang ZHOU, Shinji KIMURA, Satoshi GOTO,
1 ¥3240
Total: ¥3,240