[Pay Per View]  confirm


Vol/No/Title/Authors number Price(including tax)
Vol.E100-A No.4
An Effective and Simple Solution for Stationary Target Localization Using Doppler Frequency Shift Measurements
Li Juan DENG, Ping WEI, Yan Shen DU, Wan Chun LI, Ying Xiang LI, Hong Shu LIAO,
1 ¥3240
Total: ¥3,240