Optimal Pricing for Service Provision in Heterogeneous Cloud Market

Xianwei LI  Bo GU  Cheng ZHANG  Zhi LIU  Kyoko YAMORI  Yoshiaki TANAKA  

Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publicized: 2018/12/17
DOI: 10.1587/transcom.2018EBP3201
Type of Manuscript: PAPER
Full Text: PDF(2.8MB)