Character Feature Learning for Named Entity Recognition

Ping Zeng  Qingping Tan  Haoyu Zhang  Xiankai Meng  Zhuo Zhang  Jianjun Xu  Yan Lei  

Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publicized: 2018/04/20
DOI: 10.1587/transinf.2017KBL0001
Full Text: PDF(642.9KB)