An Overview of China Millimeter-Wave Multiple Gigabit Wireless Local Area Network System

Wei HONG  Shiwen HE  Haiming WANG  Guangqi YANG  Yongming HUANG  Jixing CHEN  Jianyi ZHOU  Xiaowei ZHU  Nianzhu ZHANG  Jianfeng ZHAI  Luxi YANG  Zhihao JIANG  Chao YU  

Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publicized: 2017/08/22
DOI: 10.1587/transcom.2017ISI0004
Type of Manuscript: INVITED PAPER
Full Text: FreePDF(4.2MB)