A TDMA-based hybrid transmission MAC protocol for Heterogeneous Vehicular Network

Tianjiao ZHANG  Qi ZHU  Guangjun LIANG  Jianfang XIN  Ziyu PAN  

Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publicized: 2017/10/06
DOI: 10.1587/transcom.2017EBP3150
Type of Manuscript: PAPER
Full Text: PDF(479.4KB)