Intercarrier-Interference-Aware Energy Saving for High-Mobility Cognitive OFDM Systems

Wen jun XU  Xue mei ZHOU  Yan da CHEN  Zhi hui LIU  Zhi yong FENG  

Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publicized: 2017/07/18
DOI: 10.1587/transcom.2017EBP3096
Type of Manuscript: 
Full Text: PDF(920.3KB)