Feature Adaptive Correlation Tracking

Yulong XU  Yang LI  Jiabao WANG  Zhuang MIAO  Hang LI  Yafei ZHANG  

Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publicized: 2016/11/28
DOI: 10.1587/transinf.2016EDL8164
Full Text: PDF(903.6KB)